Plan van aanpak

Een projectmatige aanpak is de basis voor een geslaagd onderzoek. U wordt bij elke fase van dichtbij betrokken.

Eerste gesprek

De eerste stap is een vrijblijvend gesprek. Het doel van dit gesprek is vooral om inzicht te krijgen in uw wensen, behoeften en verwachtingen: wat wenst u met de resultaten te bereiken? Dit stelt ons in staat om samen met u de onderzoeksvraag scherp te stellen.

Onderzoeksvoorstel

Na dit gesprek schrijven we voor u een passend onderzoeksvoorstel. Voornaamste onderdeel hiervan is de beschrijving van het onderzoeksopzet, met een omschrijving van de doelstelling, doelgroep, steekproefgrootte, onderzoeksmethode en rapportagevorm.

Opstellen vragenlijst

Aan de hand van input van de opdrachtgever maakt Public Minds een eerste voorstel van vragenlijst op. Ook is het mogelijk dat de eerste aanzet door u als opdrachtgever gebeurt. De definitieve vragenlijst komt steeds tot stand in nauw overleg. De kwaliteit van de vragenlijst is heel belangrijk voor de bruikbaarheid van het onderzoek, we hechten dan ook grote aandacht aan deze fase.

Dataverzameling

Om onderzoeksresultaten te verkrijgen hebben we data nodig. Afhankelijk van het onderzoek gaan we een bepaalde methode van dataverzameling gaan selecteren:

  • Online
  • Telefonisch
  • Schriftelijk
  • Face-to-face
  • Sociale media
  • Kiosk

Het kan ook aangewezen zijn om verschillende methoden te combineren. Gedurende het traject wordt u op de hoogte gehouden van de respons. De resultaten van de Klantmonitor kunt u real-time opvolgen in uw online dashboard.

Analyse en rapportage

Nadat de dataverzameling compleet is wordt deze gecontroleerd op onregelmatigheden en vervolgens getoetst op betrouwbaarheid en representativiteit. De verkregen dataset vormt de basis om statistische analyses uit te voeren. Door middel van een overzichtelijk en bruikbaar rapport worden de resultaten grafisch voorgesteld. Ook kunt u ervoor kiezen om enkel het bronbestand te verkrijgen.

De resultaten worden steeds door Public Minds geïnterpreteerd en vertaald in richtinggevend advies voor uw organisatie. Indien gewenst voorzien we in een persoonlijke toelichting om de resultaten verder te bespreken en te interpreteren. Als uit de bespreking blijkt dat additionele analyses nuttig zijn, voeren we deze graag voor u uit.

Evaluatie

U bent als klant heel belangrijk voor ons, we behouden dan ook graag een langdurige en aangename samenwerking. Indien u dat wenst evalueren we samen het volledige onderzoekstraject. Dit vormt een geschikt moment om bemerkingen, extra vragen of verzoeken mee te delen.

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons