Hoe wensen inwoners te participeren?

Het voorbije jaar voerde Public Minds in 13 Vlaamse steden en gemeenten een bevolkingsbevraging uit. We selecteerden de respondenten via een aselecte steekproef. Ze kozen tussen een online bevraging of een deelname op papier. In elk van deze projecten vroegen we of de burger bereid was om te participeren in zijn/haar gemeente of stad en aan welke methode van participeren hij/zij de voorkeur gaf. De veelheid aan data, in totaal 8184 unieke respondenten van alle leeftijden, leverde erg interessante inzichten op met betrekking tot lokale participatie.

Inspraak, mag het nog ietsje meer zijn?

Het antwoord op de vraag ‘Wilt u graag inspraak over bepaalde toekomstplannen in uw stad of gemeente?’ was duidelijk. Een minderheid van 44% gaf aan dat dit niet hoeft, de overige 56% was wel bereid om mee te spreken. Van die 56% wenste 42% meer inspraak dan vandaag het geval is.

De bereidheid om mee te denken is dus bijzonder groot, alleen krijgen inwoners daar niet altijd de kans toe. Het potentieel aan denkkracht blijft dan ook vaak onderbenut.

Dit enthousiasme om mee te denken over toekomstplannen vindt u zowel bij jongeren als bij ouderen. In de categorie van 35 tot 44 jaar is meer dan het gemiddeld aantal geïnteresseerd om te participeren (54% van hen wenst meer inspraak dan vandaag het geval is). Verder stellen we vast dat er geen significant verband bestaat tussen het aantal jaren dat iemand in de stad of gemeente woont en de bereidheid tot participatie.

Een meerderheid opteert zowel voor online als offline methodes

De wens om te participeren is er, zowel bij jong als oud, man of vrouw, laag- of hooggeschoold. We vroegen hen op welke manier ze die inspraak zagen.

Om na te gaan of de voorkeur voornamelijk naar online of online methodes gaat, maakten we volgende indeling:

  • Online methodes: digitale enquête / online platform, discussieforum / sociale media / polls op de website
  • Offline methodes: schriftelijke enquête / inspraakbijeenkomst / gesprek met lokaal politicus / bewonersplatform / gemeentelijke adviesraad

60% gaf aan gebruik te willen maken van zowel online als offline methodes. 28% prefereerde enkel offline methodes en slechts 12% koos uitsluitend voor online methodieken. De beperkte bereidheid tot online participatie gold voor alle leeftijdscategorieën.

Onze ervaring in het uitvoeren van verschillende bevolkingsbevragingen staaft deze waardering voor de combinatie van een digitale en schriftelijke enquête. Van alle respondenten (8184 in totaal) vulde 68% de bevraging in op papier en 32% online.

Het aanbieden van beide mogelijkheden werkt dus een hoge respons in de hand.

Gaat u graag even na welke participatievorm meest geschikt is voor uw project? Mail via hallo@publicminds.be
Meer artikelen?

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons