Waarom het beter is selectief te zijn.

Wil je weten wat er leeft bij jouw inwoners?

Dan is een bevraging waar iedereen die dat wenst kan deelnemen vaak geen goed idee.

Wanneer de steekproef wordt gevormd door mensen die op vrijwillige basis deelnemen, dan is de kans op vertekening van de resultaten veel groter.

Vertekenend beeld

Als je de bevraging openstelt voor iedereen, dan kan iedereen ook effectief deelnemen aan het onderzoek. Elke inwoner die antwoordt, telt mee in de steekproef.

De deelnemers aan het onderzoek verschillen op heel veel vlakken (gedragsmatig, demografisch, sociaaleconomisch..) van de werkelijke populatie van jouw stad of gemeente.

Je hebt nauwelijks controle over wie antwoordt.

Het resultaat van de bevraging kan nooit een correct beeld weergeven. Je krijgt dus een vertekend beeld.

Aan de hand van 2 voorbeelden laten we zien hoe een bevraging zonder steekproef soms verloopt.

 

Voorbeeld 1: Welke bestemming moet dit braakliggend terrein krijgen?

Gemeente X heeft grond gekocht naast de sporthal. De lokale sportdienst wil via een korte enquête de buurt betrekken in de bestemming van deze nieuwe site.

De uitbater van de cafetaria van het sportcentrum verspreidt de link naar de bevraging op Facebook. De trainer van het lokale voetbalteam ziet de link en deelt die op zijn beurt op zijn met de Facebookpagina van de middelbare school waar hij ook lesgeeft. Uit enthousiasme moedigt hij voetbaltrainers uit andere steden en gemeenten aan om ‘voetbalveld’ naar voor te schuiven als prioriteit.

Het is duidelijk dat deze vrijwillige steekproef zal verschillen van de mening van de inwoners van de gemeente. En wat met de mening van mensen van andere sporttakken, andere leeftijdsgroepen of het andere geslacht?

 

Voorbeeld 2: controversieel cultuurhuis

Op de lokale stadsradio loopt een liveprogramma over de komst van een nieuw controversieel cultuurhuis. De luisteraars worden opgeroepen om te bellen en hun mening te geven.

Mensen met een uitgesproken mening zullen sneller een radioprogramma bellen dan anderen. Luide roepers reageren uitvoeriger dan meer gematigde mensen of zelfs tevreden mensen.

Ook hier mag je geen verkeerde conclusies trekken. Want de stem van elke andere subgroep van de stad niet mag ontbreken.

Let op met de respondenten van je onderzoek

Ga zorgvuldig om met besluiten te trekken, zeker als je de bevraagden niet echt hebt geselecteerd.

Fouten bij steekproeftrekking vind je steeds vaker in diverse onderzoeken en bevragingen. De populariteit van online bevragingen en sociale media hebben hier veel mee te maken.

Maar we kunnen eenvoudig deze foutenbron vermijden. Hoe beperken we de invloed van verstoringen tot een minimum?

Selecteer de burgers op toevalsbasis tot de onderzoeksgroep.

Een cruciaal element is dat elke inwoner evenveel kans maakt om in de steekproef terecht te komen. Zo kan je de conclusies voor de volledige bevolking van de stad of gemeente wel veralgemenen. Door de foutenmarge te communiceren kunnen de resultaten ook op een correcte manier geïnterpreteerd worden. Bovendien vormt een aselecte steekproef een belangrijke voorwaarde om voorspellingen te doen door middel van statistische technieken.

Besluit

Incorrecte steekproeftrekkingen leveren onbetrouwbare gegevens op waarmee je geen statistisch verantwoorde uitspraken kan doen.

Selecteer jouw steekproef aselect, dan kan je resultaten veralgemenen naar alle inwoners van de stad of gemeente.

Ben je geïnteresseerd hoe Public Minds jou kan ondersteunen bij een van de volgende onderzoeksprojecten?

Leer ons wat beter kennen op www.publicminds.be

Bel op 0485/630913

Mail naar hallo@publicminds.be

Wij komen heel graag bij jou langs.

Meer artikelen?

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons